148. Tikitiki tangata Our city

148. Tikitiki tangata Our city

Tap the NZSL symbol below to access the full NZSL Online Hub.